เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ
ชื่อเรื่อง  ผลการพัฒนาความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยวิธีKWL PLUS    สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
 ผูศึกษา  นางธัญวรัตม  โคตรบรมโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม     
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2560,13:49   อ่าน 1850 ครั้ง