ลูกจ้างประจำ

นายจรัส กิ่งโพธิ์
ตำแหน่ง ช่างครุภัณฑ์ 3