ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ต.ค. 57 ครูเข้าร่วมประชุม ที่โรงเรียนสูงเนิน
ชุดสภาพ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
03 พ.ย. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
03 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 การสอบซ่อมครั้งที่ 1
06 พ.ย. 57 กิจกรรมวันลอยกระทง
01 ธ.ค. 57 ส่งผลการสอบซ่อมครั้งที่
01 ธ.ค. 57 ถึง 05 ธ.ค. 57 ส่ง ปถ.5 ครั้งที่ 1
03 ธ.ค. 57 ถึง 05 ธ.ค. 57 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
05 ธ.ค. 57 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
10 ธ.ค. 57 วันรัฐธรรมนูญ
30 ธ.ค. 57 ทำบุญส่งท้ายปีเก่า
31 ธ.ค. 57 ถึง 01 ม.ค. 58 วันสิ้นปี , วันขึ้นปีใหม่
05 ม.ค. 58 ถึง 09 ม.ค. 58 ส่งข้อสอบกลางภาค
10 ม.ค. 58 วันเด็กแห่งชาติ
13 ก.พ. 58 กิจกรรมการแข่งขันกีฬากรีฑาภายในโรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม
โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม แต่งกายชุดกีฬา นายชูชาติ ชวนงูเหลือม