กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนิพนธ์ โพนยงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายภูเบศ รุณธนานันต์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2