กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายปฏิกาญจน์ แสงพลบ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวมัณฑนา เข็มสว่าง
ครู คศ.3

นางปราณี หงส์ทอง
ครู คศ.3

นางไสว ชุ่มใจ
ครู คศ.1

นางรัศม์ญาณ์ เทียมสุจริตชน
ครู คศ.1

นายนิพนธ์ โพนยงค์
ครู คศ.2