กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวมัณฑนา เข็มสว่าง
ครู คศ.3

นางปราณี หงส์ทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายนิพนธ์ โพนยงค์
ครู คศ.2

นายภูเบศ รุณธนานันต์
ครู คศ.1