กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววาสนา ประสมทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางจิตรนันท์ ขวัญกลาง
ครู คศ.3

นายนันทภูมิ ถนอมพลกรัง
ครูผู้ช่วย

นายสิริวัฒน์ โมฆรัตน์
ครูผู้ช่วย