กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนันทภูมิ ถนอมพลกรัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางจิตรนันท์ ขวัญกลาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางไสว ชุ่มใจ
ครู คศ.1

นางสาวศิรินทรา กลักโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายเกิดยศ ไกยะบุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นายสมปอง เชื้อจีน
ครูปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์