กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรทัย สุริโย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางวาสนา จ่างโพธิ์
ครู คศ.4

นางธัญวรัตม์ โครตบรม
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางวราภร จรรยาประเสริฐ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2