กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอารีย์ แสนธิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวาสนา จ่างโพธิ์
ครู คศ.3

นางธัญวรัตม์ โครตบรม
ครู คศ.3

นางสาวอรทัย สุริโย
ครู คศ.2