กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอารีย์ แสนธิ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางวาสนา จ่างโพธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางธัญวรัตม์ โครตบรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอรทัย สุริโย
ครู คศ.2