กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนพรัตน์ ชลอกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายปองภพ ศรีชนะกุล
ครู คศ.2