กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนพรัตน์ ชลอกลาง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายธีรวุฒิ รักกลาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางเพลินพิศ ชื่นโพธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1