กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนพรัตน์ ชลอกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายปองภพ ศรีชนะกุล
ครู คศ.2