กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุวดี ไตรรงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนพรัตน์ ชลอกลาง
ครู คศ.3

นายปองภพ ศรีชนะกุล
ครู คศ.2