กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพิศมัย ชุละดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมัญฑนา ลาภยิ่งยง
ครู คศ.3

นางสาวจุรีรัตน์ สว่างพลกรัง
ครู คศ.2