กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมัญฑนา ลาภยิ่งยง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจุรีรัตน์ สว่างพลกรัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพิชญาภรณ์ เก่าพิมาย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2