กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพิศมัย ชุละดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรเชษฐ์ คงกะพี้
ครู คศ.3

นางมัญฑนา ลาภยิ่งยง
ครู คศ.3