กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพิศมัย ชุละดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมัญฑนา ลาภยิ่งยง
ครู คศ.3

นางสาวจุรีรัตน์ สว่างพลกรัง
ครู คศ.2