กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชูชาติ ชวนงูเหลือม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนคร จ่างโพธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2