กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชูชาติ ชวนงูเหลือม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนคร จ่างโพธิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2