พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางบรรณรัตน์ ดาษงูเหลือม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสมพิศ ด้อมกลาง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นายสมปอง เชื้อจีน
ครูปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์