พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวชดาษา ขำโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี