พนักงานจ้าง

นายชาติชาย ดองโพธิ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นางวิเชียร แก้วกาหลง
ตำแหน่ง พนักงานจ้าง

นางอุมา ศรีสมภาพ
ตำแหน่ง พนักงานจ้าง

นายสอน กลึงโพธิ์
ตำปหน่ง พนักงานจ้าง