ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิมชัย เขมะปัญญา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายเอนก แท้สูงเนิน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาตร์ เสาไธสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนี พิทักษ์วงศ์จินดา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :