กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจีรนันท์ บุญประจำ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภา กิ่งโพธิ์
ครู คศ.3

นางสาวณภัทร เพียรเพชร
ครู คศ.1