กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจีรนันท์ บุญประจำ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภา กิ่งโพธิ์
ครู คศ.3

นางสาวณภัทร เพียรเพชร
ครู คศ.1