กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจีรนันท์ บุญประจำ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภา กิ่งโพธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวณภัทร เพียรเพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายทัตเทพ อภิเดชาชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3