กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรำไพ คำหล้า
ครู คศ.3

นางศศิธร ศรีศิริ
ครู คศ.3

นางจีรนันท์ บุญประจำ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ