กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธนากร ศร๊วโรทัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายวชิระ จำปาหอม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3