กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธนากร ศร๊วโรทัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวชิระ จำปาหอม
ครู คศ.1