กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธนากร ศร๊วโรทัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวชิระ จำปาหอม
ครู คศ.1